Bilingvní třídy

Základní informace

Projekt bilingvních tříd s intenzivní výukou německého jazyka je koncipován pro děti prvního stupně, tedy 1. až 5. třídu základní školy.
Do těchto speciálních tříd jsou přednostně řazeny děti z dvojjazyčných česko – německých rodin. Dále děti, kterým mohou rodiče poskytnout dostatečné jazykové zázemí při domácí přípravě.
Je třeba počítat s tím, že jsou na žáky kladeny již od počátku školní docházky vyšší nároky, než na žáky v klasických třídách. Vedle intenzivního jazykového vyučování musí děti zvládnout i (neulehčený) obsah učiva ostatních předmětů. S výukou angličtiny se začíná ve třetím ročníku.Počet žáků ve dvojjazyčných třídách je obvykle nižší (maximálně 20 dětí ve třídě).
ZŠ K Milíčovu nabízí tento program s nadstandardní jazykovou výukou zdarma.

Charakteristika předmětu

německý jazyk – bilingvní třídy – 1. stupeň
Časová dotace tohoto předmětu na prvním stupni činí 13 hodin. V prvním a druhém ročníku jsou to 2 hodiny týdně, ve třetím až pátém ročníku vždy 3 hodiny týdně.
Výuka probíhá odděleně ve dvou skupinách, do nichž jsou žáci rozděleni na základě své aktuální jazykové úrovně. První skupinu obvykle tvoří žáci pocházející z česko-německého nebo německého prostředí, německý jazyk je jejich jazykem mateřským, druhou skupinu tvoří žáci, kteří mají německý jazyk jako jazyk cizí. Obsah učiva je v obou skupinách stejný, liší se však způsob výuky, zpracování daného tématu a v prvních třech ročnících některé výstupy.
V 1. ročníku je učivo uspořádáno tak, aby bylo v souladu s výukou mateřského jazyka. V přípravném období pro čtení se žáci setkávají jen se zvukovou podobou jazyka, osvojují si základy správné výslovnosti, rozšiřují slovní zásobu a rozvíjejí dovednost komunikovat v tomto jazyce. V dalším období se žáci metodou Lesen durch Schreiben (čtení skrze psaní) seznamují i s písemnou podobou jazyka, přičemž je vždy zohledněna aktuální jazyková úroveň obou skupin. Výuka psaní je začleněna do hodin jazyka českého.
Ve 2. až 5. ročníku jsou výuka pravopisu a trénink čtení přítomny ve všech tématech, do jednotlivých hodin jsou zařazovány dle potřeby.
V 1. a 2. ročníku získávají žáci komunikativní cizojazyčné dovednosti fonetického a lexikálního minima. Gramatické kompetence získávají lexikální formou. Mezi metodami a formami práce převažují činnosti s prvky hry, hraní rolí, dále jsou ve velké míře zastoupeny říkanky, říkadla, básně, písně apod. V dalších ročnících jsou výše zmíněné dovednosti a kompetence dále rozvíjeny. Od 3. ročníku žáci postupně přechází k uvědomělému budování jazykového systému, vše v souladu s učivem v českém jazyce. Metody a formy výuky rozvíjejí u žáků komunikativní, sociální a personální kompetenci, kompetenci k učení a kompetenci k řešení problémů.
Obsah učiva přesahuje do vzdělávacích oblastí Člověk a jeho svět, Matematika a její aplikace, Hudební výchova, Výtvarná výchova a Člověk a svět práce.
Ve 2. – 5. ročníku může být v předmětech Člověk a jeho svět a Matematika a její aplikace jedna hodina týdně vyučována rodilým mluvčím.
Zvolený obsah, metody a formy výuky umožňují rozvíjet osobnost žáka, jeho sociální, multikulturní a environmentální povědomí.
Obsah učiva se pohybuje v rámci evropské referenční úrovně pro německý jazyk A1 a A2.

Časový plán – třídy s intenzivní výukou jazyků